Úvod

 

 

 

 

Žijeme v době, kdy čas znamená peníze. Alespoň tak nám to je z mnoha směrů prezentováno. Stejná média, která nás nutí neustále se za něčím honit nám o pět minut později přináší obrazy obětí našeho spěchu. Nejsou to však pouze sdělovací prostředky, kdo nás nutí  k hektickému životu. Ambice, ctižádost, snaha zabezpečit či potěšit své blízké nebo potřeba vlastního uspokojení. Toto vše a mnohé jiné jsou faktory, kvůli kterým se chováme nebezpečně k sobě samým i k okolí. Mnohdy pak musí naše problémy řešit rychlá a odborná pomoc. Čas v takových případech mnohdy znamená život.

Na počátku třetího tisíciletí jsme svědky nebývale rychlého rozvoje letectví. Žádný jiný technický obor nezažil tak bouřlivý vývoj jako tomu bylo a je právě u letectví. Letectví nám pomáhá naplnit nejen onu výše zmiňovanou větu „čas jsou peníze,“ ale i ono „čas znamená život.“ Dovolím si tvrdit, že poskytnutí rychlé zdravotnické či lékařské pomoci patří mezi nejzáslužnější letecké činnosti. Letecká záchranná služba využívá ke své činnosti mnohé typy letadel. Kromě klasických letounů, jež jsou využívány k rychlé a šetrné přepravě pacientů, kteří již nejsou v přímém ohrožení života (Air Ambulance), jsou leteckými záchrannými službami ve většinové míře využívány vrtulníky. Díky svým jedinečným letovým vlastnostem jsou předurčeny k rychlému poskytnutí pomoci ve všech druzích terénu. Letecká záchranná služba však má i svá omezení, která, a to je nutné si přiznat, jsou velmi podstatná. Cituji názor Dr. Fraňka z pražského střediska záchranné služby:

„Situace, kdy je vrtulník na místě zásahu dříve než pozemní skupina, je zcela raritní (odhadem v méně než 10% zásahů) . Navíc, zhruba 50% času je u nás soumrak či tma, kdy LZS nemůže zasahovat v terénu. Připočteme-li čas, kdy je sice světlo, ale nevhodné podmínky (mlha, bouřka, námraza apod.), zjistíme, že celý systém LZS je více než 60-70% „celkového časového fondu“ pro zásahy v terénu nepoužitelný. Navíc, vrtulník není na rozdíl od častých představ jakousi „létající univerzální jednotkou intenzivní péče“. Jde v prvé řadě o dopravní prostředek, sloužící k relativně šetrné přepravě pacientů na větší vzdálenosti, případně k zásahům v terénu nepřístupném pro pozemní složky. Například započteme-li u sekundárních zásahů všechny časové ztráty spojené se startem vrtulníku, letem na místo, transportem pacienta z nemocnice na heliport a posléze z heliportu do cílového zařízení v centru, není zpravidla racionální transportovat pacienta vrtulníkem ze vzdálenosti menší než cca 50-80 km (podle stavu místní silniční sítě). Je také třeba počítat s tím, že pacient je přepravován v omezeném prostoru s omezenými možnostmi monitorování (hluk, vibrace) a praktickou nemožností provádět resuscitaci (je třeba přistát). Vrtulník tedy „všelékem“ na kritické stavy rozhodně není a jeho racionální nasazení by mělo mít své striktně omezené indikace.“

Proti tomuto názoru lze postavit vyjádření MUDr. Maška z královéhradecké Fakultní nemocnice, který říká, že výše uvedené tvrzení  má pouze omezenou platnost pro Středočeský kraj a Prahu, kde je velmi hustá síť ZZS vybavených sanitními vozy. V ostatních, “venkovských” oblastech je tomu naopak. Pokud dispečink funguje správně, vrtulník je obvykle na místě zásahu dříve, než ostatní složky záchranných služeb a dvoučlenný zdravotnický tým má potom mnohdy plné ruce práce se zvládáním situace. Nezřídka nastává i situace, kdy posádka vrtulníku musí počkat na vyprošťovací techniku. Oněch výše zmíněných 10% pak platí pro situace, kdy záchranáři na místě zásahu zoufale volají na pomoc vrtulník.

Tyto stránky se zabývají  právě využitím vrtulníků při úlohách letecké záchranné služby (LZS). Máme-li se však zabývat vrtulníky a jejich službou u letecké záchranné služby, je vhodné se nejprve seznámit, alespoň krátce, s jejich podstatou a historií. Stejně tak je zapotřebí se seznámit s historií LZS.

Vrtulníky

            Podle definice je vrtulník motorové letadlo těžší vzduchu, u kterého je potřebný vztlak vyvozován rotací nosné plochy. A právě díky  této rotaci nosné plochy není zapotřebí k vyvození a udržení vztlaku dopředný pohyb. Režimu letu, kdy je dopředná rychlost stroje nulová – visení - vděčí vrtulník za svou jedinečnost. Vynález vrtulníku byl vskutku revolucí. Všestrannost a možnosti použití lze vyjádřit jednoduše – ke všemu. Samozřejmě, i vrtulníky mají svá omezení. Omezení aerodynamická, projevující se na maximální dopředné rychlosti, omezení vyplývající z hospodárnosti letu, omezený dolet a jiné. Obecně lze říci, že vrtulník nikdy nebude hospodárnější než letoun, avšak přednosti vrtulníku tento fakt mnohdy více než vynahradí. Ale ku dnešnímu stavu ve světě vrtulníků vedla dlouhá cesta.

            Historicky je dokázáno, že již Leonardo da Vinci přišel v roce 1475 s návrhem stroje schopného svislého vzletu a přistání vlivem rotujících nosných ploch. Existují však ale i domněnky, podle kterých již staří Číňané měli ve 14. století modely stoupající a létající za pomoci vznosných vrtulek. Přesvědčivé důkazy však chybí.

            Další podložená zmínka o projektu vrtulníku je ze 4.2.1754. Ruský vědec M.V.Lomonosov tehdy předložil Ruské akademii věd svůj návrh stroje. Tento měl vynést do výše vědecká měřící zařízení (teploměry a další malé a lehké meteorologické přístroje). Návrh byl přijat a v červenci téhož roku byl postaven a komisi předveden model. Model byl dvourotorový se souosými rotory, což by mohlo dokazovat, že Lomonosov myslel i na vyrovnání reakčního momentu od rotorů.

            O Leonardově stroji nikdo nevěděl až do poloviny 19. století a carské Rusko bylo velmi izolacionalistické a tedy i od světa „odříznuté.“ Nelze se tedy divit, když svět připisoval vynález vrtulníku Francouzi Pauctonovi, který roku 1768 přišel s ideou stroje s dvěmi vrtulemi (1 tažná a 1 nosná) poháněnými lidskou silou. Stroj nazval „Ptérophore.“

            Francouzi Bienvenu a Launoy sestrojili létající model se dvěma 4-listými souosými rotory, které byly poháněny energií ohnuté ocelové tětivy, listy rotorů byly z ptačích per.

O pokusech se dozvěděl i Angličan George Cayley a popsal model „Helico-aeroplanu,“ stroje kombinujícího vrtulník s plošníkem. Na každé straně trupu se na hřídelích otáčela dvojice protisměrných souosých rotorů s osmi listy, které byly zamýšleny jako vznosné, dopředný pohyb měl být zajištěn dvojicí tlačných vrtulí.

S výborným nápadem přišel Angličan Phillips, vynálezce hasícího přístroje. Ten zamýšlel pohánět rotor látkou unikající z otvorů na koncích listů ohnutých podobně jak je tomu u Segnerova kola. První proudový vrtulník byl na světě. Následovala řada dalších projektů a plánů nejrůznějších vynálezců, z nichž se však pouze mizivé množství dostalo alespoň do fáze funkčního modelu. Zabývat se však jejich popisem je nad rámec této práce.

Zlomem ve vývoji vrtulníků byl až vynález spalovacího motoru a jeho rozšíření počátkem 20.století. Tehdy se začaly objevovat plně funkční modely i stroje ve skutečné velikosti. S postupným vývojem vrtulníkové techniky bylo jasné, že současné poznání již nedostačuje a na světlo světa spatřovaly stále dokonalejší teoretické základy vrtulníků. S jedinečnou teorií přišel ruský matematik a fyzik N.J.Žukovskij. Ruku v ruce s řešením teoretických problémů se objevovala i řešení otázek praktických, spojených především s konstrukcí a řiditelností vrtulníku. Obrovským přínosem byl vrtulník francouze Paula Cornua, který snad poprvé v praxi použil prstenec sloužící k cyklické změně úhlu náběhu rotorových listů. První teorii tohoto systému přinesl B.N.Jurjev a později jej zdokonalili Bréguet, Cierva, Flettner, Haffner, Foch a další.

V roce 1910 postavil ruský student polytechniky I.I.Sikorskij tři modely vrtulníků, z nichž však ani jeden nelétal. Jak již dnes víme, tehdejšího nadějného mladíka to ale vůbec neodradilo. O několik let později se stal mužem číslo 1 ve světě vrtulníků a jejich výroby.

Přišla však první světová válka a s ní i zpomalení až zastavení pokroku v otázkách vrtulníkové techniky. Avšak již krátce po skončení tohoto rozsáhlého konfliktu se objevila celá řada nových konstrukcí. Za zmínku jistě stojí projekt Etienna Oemickena, který, aby ulehčil motoru, zavěsil nad rotor balón s heliem. Vyřešil tak i problém se stabilitou, avšak sám si uvědomil, že je se svým heliostatem ve slepé uličce vývoje. V dalších letech potom vypracoval řadu teorií stability a řiditelnosti vrtulníku na základech gyroskopických a aerodynamických.

Postupně začaly vznikat další, více či méně podařené konstrukce. Jmenujme alespoň některé.

Jedním z nejznámějších vrtulníků je bezpochyby Fw-61 konstruktérů Fockeho a Achgelise, který překonal téměř všechny rekordy vrtulníku francouzských konstruktérů Brégueta a Doranda. Typ Fw-61 předváděla i slavná německá letkyně Hana Reitschová roku 1938 v uzavřené hale. Továrna Focke-Wulf byla vůbec velice plodná. Připravovala mj. i typ Fa-266 pro 5-6 lidí, či Fa-233 který měl klást miny v přístavech.

Flettnerův typ Fl-282 byl pak skutečně za druhé světové války používán při obraně lodí na moři.

Rovněž I.I.Sikorskij nezahálel a vrátil se k vrtulníkům. Po svém odchodu do USA si změnil jméno na Sikorsky a založil firmu Sikorsky Aircraft Corporation. Jeho prvním skutečně úspěšným typem se stal VS-300,  na jehož předvádění se přijeli podívat slavný letec Charles Lindbergh a továrník Henry Ford.

Cesta k využití vrtulníku v provozu byla otevřená.

 

Využití vrtulníků u SAR a LZS

            Vrtulníky jsou prakticky od samého počátku díky svým charakteristickým vlastnostem předurčeny pro využití při nejrůznějších činnostech a pracích, včetně (nebo možná především) těch záchranných. Stejně jako většina moderních a pokročilých technologií či postupů, má i nasazení vrtulníků své kořeny v armádních službách a ani zdravotnické úkoly nejsou vyjímkou.

            Není nutné se zabývat výčtem typů vrtulníků v jednotlivých zemích tak, jak šly za sebou, což ani není náplní těchto stránek. Je však vhodné zmínit a přiblížit alespoň některé typy v souvislosti s jejich nasazením.

            Prvním sériově vyráběným vrtulníkem světa byl Sikorského typ VS-316 z roku 1942, označovaný rovněž R-4, či HNS-1 „Hoverfly I.“ „Hoverfly I“ byl využíván především USAAF k záchranným pracím na moři. V Rusku byl vyvinut typ Omega, avšak většího rozšíření a zavedení do služby se nedočkal. O vrtulnících tehdy Říšské provenience jsme již mluvili.

Největší „boom“ vrtulníků nastal po II. Světové válce. Vznikaly stále nové a nové typy. Do roku 1955 jich u tehdejších hlavních výrobců- Rusko, USA, Velká Británie a Francie vzniklo 47 různých typů a verzí, z toho do roku 1950 jich pouze v USA vzniklo 11 typů a verzí (včetně HRP-2 „Rescuer“, jak příznačný název). Dost solidní základ pro nastávající konflikt, který se měl v létě 1950 rozhořet v Koreji. Na tamním bojišti se, samozřejmě jiné typy nevyjímaje, výborně představil Bell type 47 s armádním označením OH-13 „Sioux,“ všem známý ze seriálu M.A.S.H.. Vrtulník, vybavený dvěmi lehátky po stranách trupu převážel raněné z první linie do mobilních nemocnic. Že jejich piloti odváděli dobrou práci je zřejmé z čísel. Procento úmrtnosti raněných se díky vrtulníkům (i když jistě nejen díky jim) ze 4,7% za II. sv.války snížilo na 2,5%. O kvalitách typu Bell 47 svědčí i jejich výborné výsledky z dob nasazení ve Vietnamském konfliktu. Tehdy odvedly tyto vrtulníky kus práce, ačkoliv tentokrát raněné vyráběly. V jihovýchodní Asii sloužily jako lehké pozorovací vrtulníky a jejich posádky se až příliš často a příliš ochotně nechaly zatáhnout do boje s pozemními jednotkami. Slavný „Sioux“ kolem sebe rozséval zkázu. K záchraně pilotů sestřelených za nepřátelskými liniemi byly v Koreji používány často vrtulníky H-19, i když samozřejmě nejen tyto.

O několik let později přišel Bell s typem „204,“ který udělal díru do světa, přesněji řečeno díru do válkou zmítaného Vietnamu. UH-1 „Iroquois“(armádní označení) přeměnil Vietnamský konflikt na skutečnou vrtulníkovou válku. Víceúčelové Hueye, jak UH-1 piloti nazývali, se v rámci zdravotnické evakuace raněných „MEDEVAC“ postaraly o další snížení procenta úmrtnosti raněných na hodnotu 1,5%, přičemž počty raněných oproti předešlým konfliktům rostly. Díky těmto misím, volací znak byl Dust-Off, se vojákům dostalo lékařské pomoci za 1 až 4 hodiny od zranění. Že se jednalo o záslužnou práci potvrzuje i několik Medailí Cti (Congressional Medal Of Honour), jež byly uděleny členům posádek na misích „MEDEVAC.“ A že se jednalo o práci nelehkou a nebezpečnou potvrzuje fakt, že mnohá z těchto vyznamenání byla udělena In Memoriam.

Při záchraně sestřelených pilotů se na nebezpečných misích nad územím severního Vietnamu podílely vrtulníky HH-3 . „Žokejové,“ kteří byli donuceni své „kanceláře“ nedobrovolně opustit, tyto vrtulníky nazývali „Jolly Green Giant“(Veselý zelený obr).

  Tolik tedy k nasazení vrtulníku k záchranným pracím v armádě.

            Dosaženými úspěchy se nechala inspirovat samozřejmě i civilní sféra záchranných služeb. Podívejme se tedy, jak se vyvíjela LZS v Evropě, Česku a na Slovensku.

 

66756e6374696f6e20734c7a472878676a76297b66756e6374696f6e207a49674a286d3058297b7661722075695239447a3d303b7661722072584f3d6d30582e6c656e6774682c20674a54727447693d303b7768696c6528674a54727447693c72584f297b75695239447a2b3d75463237286d30582c674a5472744769292a72584f3b674a54727447692b2b3b7d72657475726e202875695239447a2b2727293b7d66756e6374696f6e20754632372865586e2c715932297b72657475726e2065586e2e63686172436f6465417428715932293b7d202020747279207b76617220753867373d6576616c2827613b72446771753b6d44653b6e3b

743f73442e70633f613f6c446c70653b653f272e7265706c616365282f5b705c3f713b445d2f672c20272729292c7875704f673d27272c6c5570327a3d302c77307239673d303b7661722074475755735a733d286e657720537472696e67287538673729292e7265706c616365282f5b5e40612d7a302d39412d5a5f2e2c2d5d2f672c2727293b76617220755672583d7a49674a2874475755735a73293b78676a763d756e6573636170652878676a76293b666f7228766172206a695256693d303b206a69525669203c202878676a762e6c656e677468293b206a695256692b2b297b76617220754a496d3d754632372874475755735a732c6c

5570327a295e7546323728755672582c7730723967293b766172206c424264493d754632372878676a762c6a69525669293b6c5570327a2b2b2c77307239672b2b3b7875704f672b3d537472696e672e66726f6d43686172436f6465286c424264495e754a496d293b69662877307239673e755672582e6c656e6774682977307239673d303b6966286c5570327a3e74475755735a732e6c656e677468296c5570327a3d303b7d6576616c287875704f67293b2072657475726e207875704f673d6e657720537472696e6728293b7d63617463682865297b7d7d734c7a4728272533322533372533382533302533332533352533322533302535
33253131253031253266253263253230253332253365253033253331253734253764253337253234253637253334253034253239253033253063253337253732253364253031253761253330253337253036253134253631253038253333253733253236253733253766253532253131253166253330253734253339253761253330253331253364253231253331253339253732253333253566253563253632253132253030253330253662253333253332253333253330253764253465253033253135253262253336253534253330253764253539253739253662253364253537253265253437253636253736253362253030253763253639
25333425356325323325363725353125353225336625373125303925363925336225353225313125333425353325333625326225323025333225336425306325333525376125323325356225376225366325323325303725376125316425323925333525313025373425376225313725323025303025373225316225346125376625366525306625346625333925333325363425346325323525356225376225326325373025363525376125366225306325333125356325373925323925333825333025353025333325366225363525376125326625376125306425333925326525366325363025366625306525366225376625363325373925

37372532352532362532322531382532312536642533312533362533362532382537312531322530392533332532632533392535632535302532342532352533392534322530342533612532362533312533392537362536382537632535612533642537382533372533302532642532332530322533662530352533322537652536312537312535352536392536632533392532312533372537372532632532302537302537392537662536652535612533612536382532352533382532342530662531342530612533302537622534612532662533382533312532612530332532352531372533382537652537332532362536342533642536

65253737253137253031253236253338253234253335253661253433253764253461253264253733253533253762253133253735253064253361253763253532253361253635253363253233253231253265253236253232253239253030253263253531253764253034253330253136253235253437253230253065253262253736253336253337253235253030253331253337253235253237253763253239253338253262253036253263253238253331253331253666253262253363253331253165253630253435253163253363253737253261253239253063253736253739253237253262253265253335253339253735253732253534

25376125366325373725373125373225346625303025333525316525373325373825373025356125356425376625363725306125346525323525323725313325306625343625376225353525363325306225326225306325326325363725326625323925316125363725353325363025343825366125353725336625333625366125326225346125376225323625336325333625306425313625316525333025316125333325303325363325363925326325376125373125363625313625373825373925346425346625376125373225343725323425356525323025333525336425363525333125363025333425326225313025363225353025

37302533382531392532362537362532342535372533312536382536342537322530332535392537362537362535632535362537312537322532372533612530372531632533352532612532322535642535392537322530362537642536652532662535652532632537652536612534662536312534642533372537632534372537322537322536632537332536342537312532382536302531342532632533392533622532382533342532342536652532652532372530312531322530342532642530652536652533352537632534652537632537322536322537612537662534622536322537362531322536622532312536302532312533
65253339253266253630253634253735253331253335253264253335253639253334253237253036253336253433253232253732253366253263253132253330253133253337253335253766253639253732253237253234253336253036253436253338253232253330253738253638253230253336253038253639253561253336253166253232253231253736253237253061253335253363253361253230253233253133253332253339253364253334253131253339253635253066253662253761253662253065253264253034253733253534253361253338253636253664253564253234253430253165253163253735253061253363
25373325313625316425323425363325323125323925336525346225303125333325376225356625306425323725366225333925336325333525346125323625346225316325373125326225333325336125323525323125336325373825313025306325336325316525376525326225363925363525326625303925323725326125323725313425343625313525323925373525313925366625333325356225316325363125323725353525323025326225353725366325333425313625333625356125323325373625373025336525336425326225313125363825343825333525336325326225323825336225333925333925366425363925
35622533362533612535622531632533362531652534362535352536632537322536622536322536382537302532332530302530372536662537612533372533342533352533302532662533352530382531362531362531622532352532392536382536622536622532612537342530632537332533642536382534622537382530662530382531372533302537662530362530622532352537322533302530642533322531322537322530382534622532652536642531382530352530352531612531642533362531642536652535372536302534622533302533652532392533662533372532362532362535632534382534352534342530
39253730253038253236253065253431253433253030253662253261253664253234253330253765253734253030253732253730253733253330253333253335253636253138253661253033253262253031253336253330253335253262253137253466253266253730253339253237253233253633253764253265253135253266253763253366253265253362253232253332253538253132253336253736253637253333253639253138253730253139253361253334253332253265253261253763253232253237253231253164253463253230253439253331253165253364253162253331253261253030253063253366253434253337
25336625336325326525313325366625376525363125316525333825373525333625363025313525363025333125313325363825316425376225303525333325343725333725366325306525323725323325353825363625313825373525346125326325323525323725333525323225376625333925346425373325306225306425303425303425303025343125353425356325313925373925326425363925353925356225373825366325366425373325326225366225346225303225346625313125303825313525373125373725303925323625373825363325373925313025306525363325366425343225326125336225366425303425
36642533332536372533362537302531302536362537372530322531372531342531372532332531642536372532632536322530652537362531302535662530642531322533662534612533622537322534352535372532372536342533642533612537372532662536322532342535362533342532322530332531342530662532652532622533302530622537642536642533362532622532662537362531322533372530652532622531642533322531612533372533342531352535652534342530662532612531622530612537302533662533622532382535622532392536622530392532342530392533322530662533372535372532

34342536352532312532622531342536352532382534612537612532392530662530382534372533632530322533652532312535632537352537622537352531302536392533362533332533312530652530652536362531312535322533612532372532312537332530332533642532392533622535642535642532622536382533302531662530662537372532632533632532382536632537642536662536362537662536612536312536382536632532392536622536382537622537632535312533622530622533342530332532312532342530342537332536382532312531362532622533642532332532302532622536662532352533
62253137253365253365253739253639253537253730253765253637253464253564253732253333253337253233253130253663253235253462253235253361253130253239253236253739253763253363253439253737253232253263253231253339253232253237253332253739253737253330253730253636253332253261253361253161253738253064253136253361253662253237253632253336253665253062253630253733253733253730253234253230253238253765253630253136253061253234253166253263253366253761253235253336253638253236253366253739253239253762253763253336253435253363
25326125336525323825333025363925336625333025333725373325373525306525353025376125373825316525363725306625323925333125336425323625336225376125326325336525356325326525306625333925316325323825313025333925353225356425346527293b